SPZ ·   KOMPAS ·   BLOG ·   (+48) 32 242 34 37
  KONTAKT ·   REJESTRACJA ·   POCZTA

Kompas

Program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Tytuł projektu: Kompas – program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nazwa beneficjenta:  Miasto Ruda Śląska

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej

Żródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Wartość dofinansowania: 432 054,00 zł

Całkowita wartość projektu: 480 060,00 zł

Okres realizacji: 2018-08-15 – 2019-07-15

Krótki opis projektu: Projekt obejmuje wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych, uczniów zdolnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych; uczniów młodszych przy przekraczaniu progów edukacyjnych; nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem; efektywne stosowanie metod w kształtowaniu u ucziów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Zadania :

Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów o specjalnych potrzebach.

Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze wspomagające ucznia młodszego i z trudnościami w uczeniu się. Stymulacja sensoryczno–motoryczna uczniów niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wsparcie edukacyjne 374 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz uczniów młodszych w roku szkolnym 2018/2019. Zaplanowane działania oraz wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych  nauczycieli  przyczynią się do:

– wzrostu efektywności pracy z uczniami mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów przekraczających tzw. „progi edukacyjne”;

– zmniejszenia deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych ucz. kl. I, IV -VIII;

– wzrostu wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego oraz porozumiewania się w językach obcych;

– wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania;

– stworzenie warunków umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie. Atrakcyjna oferta zajęć edukacyjnych i doskonalenie umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej  oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczynią się do wzrostu jakości pracy szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Materiały prasowe

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach projektu „Kompas”

Uczennice z klasy 1c uczęszczające na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach projektu “Kompas” z ogromnym zaangażowaniem rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową oraz pamięć słuchową odkodowując przy pomocy wirtualnej maty zakodowane pod współrzędnymi obrazki, a także doskonalą logiczne myślenie oraz orientację przestrzenną programując robota na platformie edukacyjnej Digi Puzzle. Idealnym uzupełnieniem naszej zabawy z programowaniem jest DOC – robot edukacyjny, który w intuicyjny sposób wprowadza dzieci w podstawy programowania. Dzięki niemu uczennice ćwiczą wprowadzanie pierwszych kombinacji ruchów.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach projektu „Kompas”

Sala Doświadczania Świata

Niezwykłe miejsce w szkole SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA, która jest dla uczniów drogowskazem wielointeligentnej edukacji. Uczniowie klasy 1a  świetnie się tu czują i czerpią zapasy pozytywnej energii.

Zajęcia rewalidacyjne w programie Kompas

Zajęcia rewalidacyjne w programie Kompas odbywają się w, utworzonej z pozyskanych środków,  Sali Doświadczania Świata. Celem zajęć tam odbywających się jest  stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu. Pobyt w Sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w pewnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi.

English For Champions

Projekt unijny KOMPAS umożliwia uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 poszerzanie wiedzy z zakresu nauki języka angielskiego. Innowacyjne źródła nauczania, takie jak: tablety, tablica interaktywna, czy rzutnik multimedialny wzbogacają zainteresowanie uczniów przedmiotem. Prowadzi to do łatwiejszego pozyskiwania wiedzy i śmielszego posługiwania się językiem angielskim. Korzystając z tabletów uczniowie mają nieustanny dostęp do podręczników, słowników, nagrań i innych materiałów, które mogą uczniom służyć do nauki.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w ramach projektu „Kompas”

W ramach projektu „Kompas” wspomagającego w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na terenie naszej szkoły prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne , na które uczęszcza 26 uczniów, tworzących 13 grup 2 – osobowych. Głównym celem zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników w nauce. Zajęcia te prowadzone są z wykorzystaniem ćwiczeń Programu Edukacyjno – Terapeutycznego „Ortograffiti” zalecanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń z serii „Ortograffiti”, sprzyja rozwojowi myślenia twórczego, usprawnia funkcje percepcyjno – motoryczne, warunkujące prawidłowy przebieg procesu uczenia się, a także stymuluje ogólny rozwój ucznia. Na zajęciach korzystamy również z licznych pomocy dydaktycznych takich jak: „Ćwiczenia grafomotoryczne” M. Bogdanowicz, „Dyktanda graficzne” Zofii Hendzel – doskonalące percepcję wzrokową, ruchy rąk, koordynację wzrokowo – ruchową, orientację przestrzenną, pamięć słuchową, Karty Grabowskiego – kształtujące logiczne myślenie oraz doskonalące umiejętności matematyczne, układanki geometryczne, gry dydaktyczne oraz multimedialne programy edukacyjne wspierające rozwój dziecka. Podczas zajęć uczniowie wykonują różnorodne prace plastyczno – techniczne, doskonaląc tym samym sprawność manualną i grafomotoryczną. Zajęcia prowadzone są również w sali doświadczania świata wyposażonej w wysokiej jakości certyfikowany sprzęt terapeutyczny oraz pomoce służące do stymulacji zmysłów i wspomagające prawidłowy rozwój dzieci.

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych „Doświadczyńscy eksperymentują”

Program przeznaczony jest dla uczniów zdolnych i zainteresowanych przyrodą, którzy pragną utrwalić i rozszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas lekcji. Klasy piąte w szczególny sposób zajmują się w projekcie rozszerzaniem wiadomości z zakresu geografii. Na naszych zajęciach zajmowaliśmy się zagadnieniami z zakresu kartografii – uczniowie wykonywali plany boisk szkolnych ucząc się jak zmieścić fragment Ziemi na kartce papieru, podróżowaliśmy po świecie wykorzystując mapy cyfrowe, tworzyliśmy własne kompasy. Uczyliśmy się wykonywać profil terenu oraz tworzyliśmy makiety modeli rzeźby terenu. Staramy się lepiej zrozumieć zjawiska na Ziemi – budowaliśmy wulkany, obserwowaliśmy i doświadczaliśmy erupcji wulkanu, tworzyliśmy jaskinie, obserwowaliśmy trzęsienia Ziemi. W naszych wędrówkach wznieśliśmy się w kosmos- zbudowaliśmy rakietę, poznaliśmy różne ciała niebieskie, tworzyliśmy modele Układu Słonecznego.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach. Pogłębiona wiedza rozbudza w uczniach zamiłowanie do przyrody, najbliższego otoczenia, regionu, Polski i świata.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach projektu KOMPAS

Uczniowie klasy 1d podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach projektu KOMPAS, świetnie bawią się w Sali Doświadczeń Świata oraz usprawniają spostrzegawczość wzrokową i doskonalą analizę i syntezę słuchową wyrazów.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna finansowana z projektu unijnego Kompas jest indywidualna. Przede wszystkim pracujemy nad prawidłową artykulacją zaburzonych głosek – czyli tych, które sprawiają kłopot. Ale oprócz tego robimy wiele innych, ciekawych rzeczy. Usprawniamy aparat artykulacyjny i trenujemy prawidłowy tor oddechowy. Ćwiczymy słuch fonemowy, czytanie, pisanie i percepcję wzrokowo – słuchową. Pracujemy nad rozwojem uważności, koncentracji, spostrzegawczości. Dbamy o prawidłowy rozwój motoryki małej i dużej. Pracujemy…, ale tez świetnie się bawimy.

Sala Doświadczania Świata

Zajęcia rewalidacyjne w Sali Doświadczania Świata, to czas odprężenia, pobudzania receptorów dotykowych i usprawniania motoryki.

Przyjazna matematyka

Uczniowie klasy 4c oraz 5b i 5c z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w ramach projektu Kompas „Przyjazna matematyka.”

Ciekawy sposób utrwalenia wiedzy uzyskanej na lekcji matematyki ułatwił nam dostęp do nowoczesnych urządzeń takich jak tablice interaktywne, tablety, komputery oraz inne ciekawe pomocy dydaktyczne typu: wiaderko z ułamkami, gry matematyczne, magnetyczne pieniądze, kości do gry, klocki magnetyczne, i konstrukcyjne, memory, przyrządy matematyczne magnetyczne itp. Uczniowie zdobywali wiedzę bawiąc się przy tym jednocześnie.

Był to również wspaniały czas poznawania siebie nawzajem, swoich mocnych i słabych stron, ćwiczenia charakteru oraz nabywania kompetencji matematycznych poprzez rozwiązywanie zadań matematycznych z  życia wziętych.

Adres
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Janusza Korczaka    
ul. Kukułcza 4
41-710 Ruda Śląska

Sekretariat: czynny od 8.00-15.00
e-mail: sekretariat@korjan.edu.pl
tel.: (+48) 32 242 34 37

Dyrektor
mgr Anna Sekta

Wicedyrektor
mgr Aleksandra Kaput
mgr Jolanta Jańczuk

Deklaracja dostępności [PDF]

Czas trwania lekcji
1 Lekcja: 8.00 – 8.45
2 Lekcja: 8.55 – 9.40
3 Lekcja: 9.50 – 10.35
4 Lekcja: 10.45 – 11.30
5 Lekcja: 11.45 – 12.30
6 Lekcja: 12.45 – 13.30
7 Lekcja: 13.45 – 14.30
8 Lekcja: 14.35 – 15.20
9 Lekcja: 15.25 – 16.10

To jest archiwalna wersja strony.

 

Skip to content